Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Account

1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bullseye.nl dient de Gebruiker een account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de website onder opgave van de gevraagde gegevens. 

2. Een account wordt pas aangemaakt wanneer Bullseye.nl de aanvraag tot het plaatsen van een account digitaal heeft aanvaard en aan de Gebruiker heeft bevestigd. Bullseye.nl mag (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een klus, opdracht, bieding of andere informatie door de Gebruiker weigeren of verwijderen zonder vermelding van redenen. 

3. Om gebruik te kunnen maken van een account moet de Gebruiker een wachtwoord aanmaken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn account en vrijwaart Bullseye.nl voor iedere aanspraak van derden betreffende schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van zijn account. 

4. Bullseye.nl mag een wachtwoord weigeren indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst. 

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer heeft bevestigd. Bullseye.nl is geen partij bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Bullseye.nl kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten of de bevoegdheid van Opdrachtnemers om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtnemer en Opdrachtgever vrijwaren Bullseye.nl voor vordering van derden verband houdende met dergelijke aanspraken.

Artikel 3: Verplichtingen van de Gebruikers

1. De Gebruiker zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist, actueel en volledig is en vrijwaart Bullseye.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 

2. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat: 

a. hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Bullseye.nl gewenste wijze aan haar beschikbaar stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan Bullseye.nl verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; 

c. hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten; 

d. hij zich ter zake van het reageren op een opdracht en het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving; 

e. ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account. 

3. Opdrachtgever zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verlenen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden door een Opdrachtnemer. 

4. Opdrachtnemer zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een Opdrachtgever. 

5. De Opdrachtnemer moet de aangenomen opdracht zelf uitvoeren, het doorspelen van de opdracht aan een derde is niet toegestaan. 

6. De Gebruiker zal geen berichten plaatsen met een inhoud of ten behoeve van doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en ongevraagde berichten aan andere Gebruikers. 

7. Door het aanbieden van informatie op de Website, waaronder offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Opdrachtnemer toestemming deze op de Website te plaatsen en staat hij er voor in tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. 

8. De Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van zijn opdracht, offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

9. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud ervan juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. 

10. Daarnaast staat hij er voor in dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van Bullseye.nl niet zal schaden. 

11. Het is de Gebruiker verboden: 

a. zich te gedragen in strijd met de ‘etiquette’; 

b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden; 

c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving; 

d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; 

e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spam’; 

f. via de dienstverlening van Bullseye.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Bullseye.nl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; 

g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.

12. Informatie die door middel van de Website door de Opdrachtnemer wordt verkregen, mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt, namelijk het kunnen reageren op een vraag van een Opdrachtgever. Het is niet toegestaan om informatie (waaronder e-mail adressen) van Opdrachtgevers te verzamelen voor welk ander doel dan ook. 

13. Indien de Opdrachtnemer in strijd handelt met het in het vorige lid bepaalde, verbeurt hij - zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist - een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Bullseye.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Opdrachtnemer te nemen, waaronder het niet langer toelaten tot de Diensten van Bullseye.nl of volledige vergoeding van geleden schade te eisen. 

Artikel 4: Uitsluiting

Bullseye.nl behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website door onder meer hun Account te blokkeren of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien de Gebruiker: 

1a. op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; 

 b. inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; 

 c. in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving; 

 d. medewerkers van Bullseye.nl of andere Gebruikers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik e.d.

Artikel 5: Beoordeling

Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Opdrachtgever met een Opdrachtnemer in de groep Vakmannen. Een beoordeling wordt bij alle Vakmannen van het desbetreffende Account geplaatst. Iedere Opdrachtgever kan bij het Account van de opdrachtnemer zijn eigen beoordeling schrijven.

Als een Opdrachtgever een beoordeling bij een Account heeft geschreven, kan de Opdrachtnemer hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop 'schrijf een reactie'. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden ingevuld;

b. moet betrekking hebben op de betreffende vakman;

c. moet betrekking hebben op een uitgevoerde klus/dienst;

d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;

e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);

f. mag geen commerciële boodschappen bevatten;

g. mag niet in strijd zijn met de wet of de Gebruiksvoorwaarden.

Indien u van mening bent dat een beoordeling wegens één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden verwijderd moet worden, dan kunt u daar een melding van maken via het contactformulier.

Artikel 6: Het intellectuele eigendom

A: De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Bullseye.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van advertenties, opdrachten, referenties, biedingen, accounts of anderszins.

B: Het is de Vakman niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Bullseye.nl op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Vakman niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bullseye.nl een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 C: De Vakman garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Vakman vrijwaart Bulseye.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechte van derden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Bullseye.nl

A: Bullseye.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Bullseye.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Vakman redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Bullseye.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Bullseye.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

B: De totale aansprakelijkheid van Bullseye.nl  kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.

C: Iedere aansprakelijkheid van Bullseye.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Bullseye.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Vakman die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.